HOMEDE DORSTVLEGELSCOMMISSIESPARTNERSFOTOALBUMCONTACT
PrinsencommissieOptochtcommissieDeelnameReglement optochtUitslagArtiestencommissieKleintje CarnavalMaf(fia)Vette Brass(ie)2de KeusRedactie Dorstvlegel Magazine

Het reglement van de optocht

Iedereen kan aan de optocht deelnemen, al dan niet met een voertuig, mits men zich aan de onderstaande voorwaarden houdt.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van carnavalsvereniging de Dorstvlegels.

1.      Alle normaal geldende overheidsbepalingen (met name de verkeersvoorschriften) moeten in acht genomen worden.

2.      De Nederlandse wetgeving blijft van toepassing op de deelnemers en de deelnemende voertuigen. Dit betekent o.a. dat voor de motorrijtuigen minimaal een WA-verzekering moet zijn afgesloten, dat alle voertuigen en aanhangwagens moeten voldoen aan de technische eisen die daarvoor gesteld zijn in de wegenverkeerswet en dat de bestuurder van elk motorvoertuig in het bezit moet zijn van een geldig rijbewijs van de daarvoor geldende categorie.

3.      Tweewielige motorvoertuigen zijn uitgesloten van deelneming aan de optocht.

4.      Voor ongelukken tijdens de optocht is carnavalsvereniging de Dorstvlegels op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen.

5.      De hoogte van iedere uitbeelding mag niet hoger zijn dan 4,00 meter, terwijl de breedte maximaal 3,50 meter mag bedragen. Alle wagens dienen tot maximaal 30 centimeter boven de grond dicht te zijn. Dit geldt voor zowel de voor-, achter- als beide zijkanten.

6.      Elke uitbeelding dient deugdelijk gemonteerd en bevestigd te zijn en zodoende geen gevaar op te leveren voor deelnemers en anderen. Mocht de optochtcommissie een voertuig niet deugdelijk genoeg voor deelname vinden, zijn zij gerechtigd om deze op elk moment van deelname uit te sluiten. De optochtcommissie behoudt het recht om deelnemende voertuigen binnen een week voor de optocht te keuren op veiligheid. Naar aanleiding van die keuring kan uitsluiting van deelname bepaald worden.

7.      De wagens die aan de optocht deelnemen, moeten zodanig geconstrueerd zijn dat er geen sprake kan zijn van verlies van materiaal.

8.      Het vervoer van personen in of op aanhangwagens is alleen toegestaan tijdens de optocht. Bij wagens waarop een of meerdere personen vervoerd worden moeten deugdelijke maatregelen (bijvoorbeeld een railing) zijn aangebracht, zodat er geen gevaar bestaat voor deze persoon/personen.

9.      Op elke deelnemende gemotoriseerde carnavalswagen moet minimaal één handblusmiddel aanwezig zijn. Deze moet geschikt zijn voor brandklasse A en B (6kg met keuringsmerk).

10.    Elke deelnemende wagen moet bij elk wiel worden begeleid door één volwassene en tussen de wielen worden afgeschermd, dusdanig dat er geen personen tussen de wielen kunnen geraken.

11.    Het ten gehore brengen van muziek tijdens de optocht mag op maandag 27 februari 2016 om 10.30 uur beginnen en moet om 12.30 uur worden beëindigd. Enkel gedurende deze tijd mag er mechanisch geluid worden geproduceerd. De eindversterker, gekoppeld aan de mechanische geluidsinstallatie, mag een maximaal vermogen hebben van 2 KW. Blijkt uit de laatste keuring dat hieraan niet voldaan kan worden, is uitsluiting het gevolg.

12.    Alle wagens die deelnemen aan de optocht moeten na ontbinding van de optocht binnen 1 uur vertrokken zijn van de optochtroute.

13.    Het NIET, NIET TIJDIG of ONVOLLEDIG inleveren van het inschrijfformulier kan de optochtcommissie zo veel problemen geven dat uitsluiting onvermijdelijk is.

14.    De plaatsen in de optocht worden door de optochtcommissie bepaald.

15.    Alle deelnemers moeten uiterlijk 30 minuten voor aanvang de voor hun vastgestelde plaats in de optocht ingenomen hebben. Bij te laat komen loopt men het risico om bestraft te worden met strafpunten of uitsluiting.

16.    Aanwijzingen van politie, optochtcommissie, verkeersregelaars en ordecommissarissen moeten onmiddellijk worden opgevolgd.

17.    Deelnemers die tijdens de optocht hinder geven aan derden en personen die "in staat van dronkenschap" verkeren worden door de optochtcommissie uitgesloten van deelname.

18.    In het kader van de veiligheid is het consumeren van alcohol en/of het meevoeren van al dan niet geopende alcoholhoudende verpakkingen tijdens de optocht verboden voor alle deelnemers. Bij overtreding van dit punt wordt men onherroepelijk uitgesloten van deelname!

19.    Carnavalsvereniging de Dorstvlegels kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor hetgeen men tijdens de optocht uitbeeldt, zowel in woord als in voorstelling. De verantwoording ligt in alle gevallen bij de deelnemers of opdrachtgevers.

20.    Carnavalsvereniging de Dorstvlegels is gerechtigd om uitbeeldingen die volgens het bestuur in strijd zijn met de goede smaak en de voor onze vereniging geldende normen en waarden uit te sluiten van deelname. Deze normen en waarden zijn niet beschreven maar worden per geval beoordeeld door de leden van het bestuur.

21.    De beoordeling door de neutrale jury is bindend, hiertegen is geen beroep mogelijk.

22.    Prijzen, niet afgehaald tijdens de prijsuitreiking door of namens een winnaar, vervallen aan de carnavalsvereniging. Er wordt niets nagestuurd.

*** 

Ten slotte wijzen wij u erop dat iedere deelnemer die naar de optocht gaat of er vandaan komt, ook gewoon verkeersdeelnemer is en als zodanig de geldende verkeersregels in acht moet nemen. Tevens willen wij deelnemers die een spoorwegovergang kruisen attenderen op elektrocutiegevaar. Kom derhalve niet binnen 1,5 meter vanaf de bovenleiding van het spoor.

 

Ontwerp & Realisatie: Regenmakers Reclamestudio
Downloads